ОУ "Отец Паисий" с. Зетьово, общ. Чирпан

Category: Uncategorised
Published: Friday, 22 March 2024


           


-> П Р О Ф И Л   Н А   К У П У В А Ч А <-


->ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА<-

---

->УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ<-

- - -

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


->НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА<-


БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


-> ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ В СИТУАЦИЯТА НА COVID-19

->ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИ МАСКИ


 С цел оказване на подкрепа на родителите и педагогическите специалисти, публикуваме:

 

->ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА<-

->КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ, РАЗРАБОТЕН ОТ АСОЦИАЦИЯ "РОДИТЕЛИ"<-

->ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА<-

->СЛЕДВАЙ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА ДА СИ В БЕЗОПАСНОСТ В МРЕЖАТА<-

->СЪВЕТИ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР, ТАБЛЕТ, СМАРТФОН<-

->КРАТЪК РЕЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ<-


->Административни услуги


Някои си мислят, че образованието в едно селско училище не е на такова ниво, каквото е то в градските училища.  Това е пълна заблуда!  Защо?

 ·        Учебните програми са същите, по които се учи и в друго общообразователно училище.

 ·        Учителите са завършили същите университети, в които са учили и тези в  градските училища.

 ·        Децата тук са уважавани заради самите тях и техните успехи и неуспехи.

 ·        Те губят анонимност в малкото училище….

Има няколко основни причини да изберете местното училище за родно училище на вашето дете:

 ·        То е разположено най-близо до вас и вашето дете няма да се събужда рано и да тръгва недоспало и премръзнало в студените дни на дългата зима.

 ·        Няма да плащате за карти за пътуване, а с тези пари може да купите на детето компютър, книги и др. помощни материали за учението му.

 ·        Детето ви ще се прибира по безопасен за него път от училище до дома и вие ще бъдете спокойни и може да започнете работа.

 ·        Ще учи в малко компактно училище, в което проявата на всеки се отчита, успехите се поощряват, а грешките се отстраняват.

 ·        Ще учи в училище, в което учениците са 100, а в паралелките не са повече от 16, което е изключително благоприятно за добра индивидуална работа.

 ·        Обучението във всички класове е целодневно.

 ·        Училището разполага с много добра материално-техническа база.

 ·        Няма да го отделите от приятелите, с които е играл до този момент.

 ·        Малкият брой на учениците в паралелките позволява по-доброто им обгрижване. Проблемите на всяко дете са познати на учителите, които всячески се опитват да им помогнат.

 ·        Учейки в местното училище, децата придобиват такива ценности като скромност, отзивчивост, любов към всичко родно, привързаност към семейството, уважение към българските традиции.

       НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ВИ ОСИГУРЯВА:

·         Целодневна организация на учебния ден;

·         Столово хранене;

·         Безплатна закуска за учениците от първи до четвърти клас, плодове и млечни продукти;

·         Съвременен компютърен кабинет;

·         Модерно оборудван компютърен кабинет и Wi-fi

·         Стая за занимания по интереси стая за спорт;

·         Извънкласни дейности:  - Информационни технологии;    

 - Работа по проект "Твоят час", "Сръчни ръце”, "Театрално изкуство”, "Дартс” и клуб "Художествено слово”

В партньорство с НЧ ,,Селски будилник-1906” с. Зетьово учениците се включват в групите по: народни танци, арт-изкуство, използване на богато оборудвана библиотека.

Благодарим Ви за доверието!

 

  


МОЖЕ ДА ПОСЕТИТЕ И ХАРЕСАТЕ  ОФИЦИАЛНАТА НИ  facebook СТРАНИЦА

 

 

 

 

Ред и условия

Category: Uncategorised
Published: Thursday, 18 November 2021

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ПОСЕЩАВАЛИ УЧИЛИЩЕ ИЛИ СА ПРЕКЪСНАЛИ ОБУЧЕНИЕТО СИ ПРЕЗ МИНАЛИ ГОДИНИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

1. В самостоятелна форма може да се обучават лица, навършили 16 години.

2. Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

3. При самостоятелна форма на обучение се прилага утвърден училищен учебен план за дневна форма на обучение.

4. Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити и от ученика, който се подготвя самостоятелно за тях.

5. За записване в самостоятелна форма на обучение се подава  заявление (по образец) до директора на училището преди началото на учебната година.

6. Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището.

7. Към заявлението за записване се прилагат следните документи:

За начален и прогимназиален етап:

- Удостоверение за последния завършен клас – оригинал.

- ако лицето не е посещавало никога училище се попълва декларация за това.

За гимназиален етап:

- Свидетелство за завършено основно образование – копие и оригинал за сверяване – за записване в първия от класовете на гимназиален етап;

- Удостоверение за последния завършен клас – оригинал. За записване в гимназиален етап е необходим и училищен учебен план, по който лицето се е обучавало, преди да прекъсне обучението си. При различия в учебния план се полагат  приравнителни изпити.

8. При подаване на заявлението се представя и документ за самоличност (лична карта).

9. За записване на ученика в самостоятелна форма на обучение директорът на училището издава заповед.

10. Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, чийто брой през учебната година се определя в правилника за дейността на училището.

11. За лицата навършили 16 години се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. 

ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ И ПОПЪЛНИТЕ ОТ  -->ТУК<--

Галерия

Category: Uncategorised
Published: Tuesday, 11 February 2014

Въпроси и отговори

Category: Uncategorised
Published: Wednesday, 17 November 2021

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

Въпрос: Искам да продължа образованието си в самостоятелна форма на обучение, но не знам какви ограничения съществуват.

Отговор: Всеки има право на образование и може да повишава образованието и квалификацията си чрез учене през целия живот. В самостоятелна форма на обучение могат да се обучават лица, навършили 16 годишна възраст. ученици по здравословни причини – след представяне на медицински документ, издаден от компетентния за това орган, ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, ученици с изявени дарби – след решение на педагогическия съвет на училището.


Въпрос: Как мога да се запиша в самостоятелна форма на обучение?

Отговор: За записване в самостоятелна форма на обучение се подава заявление (по образец) до директора на училището преди началото на учебната година. Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището.


Въпрос: Какви документи са необходими за записване в самостоятелна форма на обучение:

Отговор:

За начален и прогимназиален етап:

- Удостоверение за последния завършен клас – оригинал.

- ако лицето не е посещавало никога училище се попълва декларация за това.

За гимназиален етап:

- Свидетелство за завършено основно образование – копие и оригинал за сверяване – за записване в първия от класовете на гимназиален етап;

- Удостоверение за последния завършен клас – оригинал. За записване в гимназиален етап е необходим и училищен учебен план, по който лицето се е обучавало, преди да прекъсне обучението си. При различия в учебния план се полагат  приравнителни изпити.


 Въпрос: Мога ли да придобия основно образование?

Отговор: Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII клас включително в два етапа, както следва:

1. начален - от I до IV клас включително, и

2. прогимназиален - от V до VII клас включително.


Въпрос: Мога ли за завърша два класа за една учебна година?

Отговор: За лицата, навършили 16 годишна възраст и записани в самостоятелна форма на обучение се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението за записване.  Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.


Въпрос: Как се осъществява самостоятелната форма на обучение?

Отговор: Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. Изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул се полагат присъствено в училище от учениците, обучавани в самостоятелна форма на обучение. Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка.


Въпрос: Кога се провеждат изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение?

Отговор: изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в 3 сесии – една редовна и две поправителни, съгласно Правилника за дейността на училището.


Въпрос: По какъв учебен план ще се обучавам?

Отговор: При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна форма на обучение.


Въпрос: Ако повтарям учебната година ще се явявам ли на изпити по всички предмети?

Отговор: Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се явява на изпити само по учебните предмети или модули, по които има оценка "слаб (2)".


ВЪПРОСИ НА КОИТО НЕ НАМИРАТЕ ОТГОВОР, МОЖЕ ДА ЗАДАДЕТЕ НА e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или на телефон 041357 / 287