БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Category: Ученическо творчество Published: Tuesday, 30 March 2021

 

 ->ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА<-


ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО ПО БДП В ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ С. ЗЕТЬОВО,  ОБЩ. ЧИРПАН, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

  

 1. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните образователни стандарти.
 1. Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите за участие в семинари и обучителни програми по БДП.

ОРГАНИЗАЦИЯ

 1. Извършва се от директора на ОУ „Отец Паисий” с.Зетьово със съдействието и участието на длъжностни лица от местната организация на МВР.
 2. Занятията се провеждат от класните ръководители в Часа на класа през учебната година, съобразени с конкретните специфични условия за обучение.
 3. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия план се използва: специализирана литература, тематични предавания по телевизията и радиото, инструктивни материали от централния и местен печат, учебно-методически помагала и др.

 ЦЕЛИ

 1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал в училището и извън него.
 2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и оказване на помощ в случай на нужда.

ЗАДАЧИ

 1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към условията на движението по пътя.
 2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействията с опасен характер, предизвикани от уличното движение.
 3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации на пътя.
 4. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата.
 5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители. I.                       

IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

 Организация на учебния процес:

1 .Обучението и възпитанието по БДП се осъществява по новите учебни програми в часовете на класа.

 1. Предвиденото учебно съдържание се разпределя равномерно през цялата година, като се разглеждат следните глобални теми:

 

 

Клас

Глобални теми

Хорариум

Начален етап

I

Отивам на училище сам

9

 

II

Отивам на училище с обществен транспорт

6

 

III

На пътя е опасно

6

 

IV

Безопасно преминаване на пешеходци през кръстовища

6

Прогимназиален

V

Моят велосипед

5

етап

VI

Етични взаимоотношения между участниците в движението

5

 

VII

Движение при особено трудни условия

5

 

 1. В обучението по БДП се използват одобрените от МОН учебни тетрадки и помагала.

4.Часовете по БДП се провеждат по график, утвърден от директора в началото на учебната година.

 1. 5. Обучението по БДП в ОУ „Отец Паисий“ с.Зетьово се провежда от класните ръководители.

 

 

 

Мероприятия и дейности

Срок

Изпълнител

Контрол

 

В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

1.

Осигуряване на необходимите учебни тетрадки,помагала / 5 минутката по БД /методически ръководства /. Ръководство за работа на училищната комисия по БДП / и насоки за учителите. Осигуряване на учебните програми по БДП.

09.2020

Преподаватели по БДП

Директор

2.

Осигуряване обезопасяване на района съвместно с Община Чирпан.

09.2020

Комисия по БДП

Директор

3.

Изготвяне на график за провеждане на часовете по БДП.

09.2020

 Кл.л-ли

Директор

4.

Определяне за всеки ученик от 1-ви и

2 –ри клас съвместно с родителите му най-краткия и безопасен път от дома до училището и обратно.

09.2020

Кл.р-ли

Директор

5.

На учениците от 3 клас се припомнят безопасните маршрути за тяхното движение.

09.2020

Класни

ръководители

Директор

6.

В час на класа да се запознаят учениците с пътно -транспортната обстановка в района на училището.

09.2020

Класни

Ръководители

Директор

7.

Класните ръководители да изготвят декларация, която да бъде подписана от родителите, че децата им могат да участват в извънучилищни мероприятия през годината.

09.2020

Класни

Ръководители

Директор

8.

Осигуряване на  необходимите методически ръководства и насоки за учителите.

09.2020

Комисия по БДП

Директор

9.

Изготвяне на списък с имената на учениците и имената на лицата, които имат право да прибират детето от училище или то само ще се придвижва - за I и II клас.

09.2020

Класни

ръководители

Директор

 

                                                ПО ВРЕМЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

10.

 Отразяване  в  ел. дневник на  преподаваното учебно съдържание, съгласно съответните учебни програми.

09.2020

06.2021

Преподаватели по БДП

Директор

11.

Провеждане с учениците от 1-ви до 7-ми  клас ежедневно в края на последния час" петминутка". След завършване на учебните занятия учителите да извеждат учениците и да ги изчакват да се разотидат.

09.2020

06.2021

Преподаватели по различни учебни предмети

Комисия по

БДП,

директор

12.

Изготвяне на презентация по БДП.

09.2020

Председателя на комисията по БДП

Комисия по

БДП,

директор

13

Провеждане на родителска среща, в която да се разгледа поведението на учениците като участници в пътното движение.

09.2020

Класни

ръководители

Комисия по

БДП,

директор

14.

Провеждане на училищно състезание за велосипедисти.

05.2021

Учители, комисия по БДП

Директор

15.

При извеждане на учениците да се спазват изискванията първият и последният ученик да са със светлоотразителни жилетки.

09.2020

06.2020

Класните ръководители

Комисия по БДП

 

16.

Провеждане на  инструктажи по БДП с всички ученици.

09.2020

Класните

ръководители

Комисия по

БДП.

директор

18.

Текущ контрол на учебния процес по БДП.

06.2020

Директор

Директор

19

Изготвяне на писмени доклади за резултатите от обучението по БДП на всеки ученик.

В края на I и II срок

Класните

ръководители

Директор

20.

Да се включват учители в курс по методика на преподаване на БДП.

09.2020

06.2021

Директор

Директор

21.

Провеждане на вътрешноучилищно състезание между класовете в начален етап и между класовете в прогимназиален етап.

03.2021г.

Класни ръководители Комисия по БДП

Директор

 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ

 •  Министерство на вътрешните работи / МВР /;
 • Местните органи на държавната власт; РЗИ; КАТ;

              VI.Състав на УК по БДП

            Председател: Иван Жеков - ст. учител ЦДО

                  Членове:1. Светла Жекова - ст. учител начален етап

                                  2. Ивелина Ганчева-ст. учител БЕЛ

           Настоящият план е приет на заседание на ПС на 14.09.2020г.


Информация за обучението по БДП през учебната 2019/2020 година   ->ТУК<- 

Информация за обучението по БДП през учебната 2018/2019 година   ->ТУК<-

Hits: 1372