Училищни документи*

Category: Обучение и възпитание
Published: Tuesday, 15 September 2020

 

-> ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

-> ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

-> УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ: I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас и VII клас

-> ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

-> ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

-> МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

-> ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

-> ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

-> ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

-> УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

-> ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

 *Заличените данни са на основание член 4 от ОРЗД


 БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


-> СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО


-> ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА


-> АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

-> МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И СЪВЕТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМАТА ЗА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО И ЗА ВИДОВЕТЕ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ