Училищна документация

Category: Обучение и възпитание
Published: Sunday, 13 September 2020

 1. Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране
 2. Правилник за дейността на училището
 3. Училищни учебни планове за учениците от първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми класове
 4. Форми на обучение
 5. Годишен план за дейността на училището
 6. Мерки за повишаване качеството на образованието
 7. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 9. Занимания по интереси
 10. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
 11. Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


-> АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

-> МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И СЪВЕТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМАТА ЗА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО И ЗА ВИДОВЕТЕ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ