Графици и училищна документация

Category: За родителите
Published: Monday, 14 September 2020

 


-> ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

-> ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

-> УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ: I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас и VII клас

-> ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

-> ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

-> МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

-> ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

-> ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

-> ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

-> УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

-> ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

 *Заличените данни са на основание член 4 от ОРЗД


ГРАФИК за провеждане на часовете по свободно избираема подготовка /СИП/

ГРАФИК контролни и класни работи прогимназиален етап

ГРАФИК контролни работи начален етап

ГРАФИК за провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и спорт

ГРАФИК на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

ГРАФИК за консултации на ученици през първи срок на учебната 2020/2021 година

 

-> АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

-> МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И СЪВЕТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМАТА ЗА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО И ЗА ВИДОВЕТЕ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ