Графици и училищна документация

Category: За родителите
Published: Thursday, 14 September 2017

ГРАФИК за провеждане на часовете по свободно избираема подготовка /СИП/

ГРАФИК контролни и класни работи прогимназиален етап

ГРАФИК контролни работи начален етап

ГРАФИК за провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и спорт

ГРАФИК на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

ГРАФИК за консултации на ученици през първи срок на учебната 2016/2017 година


1.     Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране;

2.    Правилник за дейността на училището

3.    Училищни учебни планове за учениците от първи, втори, пети и шести класове

4.    Форми на обучение

5.    Годишен план за дейността на училището

6.    Мерки за повишаване качеството на образованието

7.    Програма за превенция на ранното напускане на училище

8.    Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

9.    Занимания по интереси

10. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

 11.  Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО 


-> АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

-> МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И СЪВЕТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМАТА ЗА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО И ЗА ВИДОВЕТЕ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ

Съобщение

Category: За родителите
Published: Sunday, 26 January 2014

 

1. Дните от 28 януари 2015 година до 30 януари 2015 година /включително/ са обявени за НЕУЧЕБНИ за всички ученици от област Стара Загора със Заповед № РД-01-13 от 27 януари 2015 година на директора на РЗИ - Стара Загора.

2. Зимната ваканция за всички ученици е от 31 януари 2015 година до 3 февруари 2015 година /включително/.

3. Учебните занятия се подновяват на 4 февруари 2015 година /четвъртък/.