Училищни документи*

Category: За учениците
Published: Wednesday, 15 September 2021

-> ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

-> ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

-> УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ: I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас и VII клас

-> ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

-> ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

-> МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

-> ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

-> ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

-> ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

-> УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

-> ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

 *Заличените данни са на основание член 4 от ОРЗД

 


  -> СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО


-> АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

-> МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И СЪВЕТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМАТА ЗА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО И ЗА ВИДОВЕТЕ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ


БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


 

Графици

Category: За учениците
Published: Monday, 30 March 2020

ПЛАН-ПРИЕМ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № 161 от 27.03.2020 г. НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН ПРИЕМ

 

ГРАФИК за провеждане на часовете по свободно избираема подготовка /СИП/

ГРАФИК контролни и класни работи в начален и прогимназиален етап

ГРАФИК за провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и спорт

ГРАФИК на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

ГРАФИК за консултации на ученици

Седмични разписания

Category: За учениците
Published: Monday, 05 February 2018
  • Седмично разписание ЦДО - начален етап на основното образование: І - ІV сборна група
  • Седмично разписание ЦДО - прогимназиален етап на основното образование: V-VІІ сборна група