Училищна документация

Category: За учениците
Published: Monday, 16 September 2019
 1. Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране;

 2. Правилник за дейността на училището

 3. Училищни учебни планове за учениците от първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми класове

 4. Форми на обучение

 5. Годишен план за дейността на училището

 6. Мерки за повишаване качеството на образованието

 7. Програма за превенция на ранното напускане на училище

 8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 9. Занимания по интереси

 10. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

 11. Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО


-> АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

-> МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И СЪВЕТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМАТА ЗА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО И ЗА ВИДОВЕТЕ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ


БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


 

Седмични разписания

Category: За учениците
Published: Monday, 05 February 2018
 • Седмично разписание ЦДО - начален етап на основното образование: І - ІV сборна група
 • Седмично разписание ЦДО - прогимназиален етап на основното образование: V-VІІ сборна група

Графици

Category: За учениците
Published: Tuesday, 12 September 2017

ГРАФИК за провеждане на часовете по свободно избираема подготовка /СИП/

ГРАФИК контролни и класни работи в начален и прогимназиален етап

ГРАФИК за провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и спорт

ГРАФИК на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

ГРАФИК за консултации на ученици