Училищна документация

Category: За учениците
Published: Monday, 14 September 2020

 

 1. Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране;
 2. Правилник за дейността на училището
 3. Училищни учебни планове за учениците от първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми класове
 4. Форми на обучение
 5. Годишен план за дейността на училището
 6. Мерки за повишаване качеството на образованието
 7. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 9. Занимания по интереси
 10. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
 11. Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО

 

-> АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

-> МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И СЪВЕТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМАТА ЗА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО И ЗА ВИДОВЕТЕ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ


БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


 

Графици

Category: За учениците
Published: Monday, 30 March 2020

ПЛАН-ПРИЕМ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № 161 от 27.03.2020 г. НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН ПРИЕМ

 

ГРАФИК за провеждане на часовете по свободно избираема подготовка /СИП/

ГРАФИК контролни и класни работи в начален и прогимназиален етап

ГРАФИК за провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и спорт

ГРАФИК на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

ГРАФИК за консултации на ученици

Седмични разписания

Category: За учениците
Published: Monday, 05 February 2018
 • Седмично разписание ЦДО - начален етап на основното образование: І - ІV сборна група
 • Седмично разписание ЦДО - прогимназиален етап на основното образование: V-VІІ сборна група