Графици

Category: За учениците Published: Monday, 30 March 2020

ПЛАН-ПРИЕМ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № 161 от 27.03.2020 г. НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН ПРИЕМ

 

ГРАФИК за провеждане на часовете по свободно избираема подготовка /СИП/

ГРАФИК контролни и класни работи в начален и прогимназиален етап

ГРАФИК за провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и спорт

ГРАФИК на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

ГРАФИК за консултации на ученици

Hits: 1466