Профил на купувача

Category: Профил на купувача Published: Monday, 14 September 2015

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА В ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СЕЛО ЗЕТЬОВО


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СЕЛО ЗЕТЬОВО


Съгласно изисквания на Закона за обществените поръчки: "Възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от тяхната електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност".

В този раздел ОУ "Отец Паисий" ще публикува информация свързана с възлагането на обществени поръчки съгласно ЗОП.

Hits: 2657