Нормативни документи

Category: Обществен съвет
Published: Thursday, 03 November 2016

1. ЗПУО Глава ХІV Обществени съвети

 

2. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата


  С Ъ С Т А В:

Председател: Галя Пенчева Георгиева - родител

    Членове: 1. Нели Миткова Генова - родител

2. Владислав Асенов Чакъров - родител

3. Донка Койчева Ташева - общественик

4. Галин Георгиев Градев - представител на община Чирпан

          Резервни членове:

      1. Господинка Пенева Христова

      2. Мима Добрева Апостолова

      3. Янка Стефчева Алексиева