Проекти

Category: Проекти
Published: Monday, 14 November 2016

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

   Със Заповед  №РД09-1092/11.04.2019г. ОУ „Отец Паисий” с. Зетьово, общ. Чирпан е определено да работи по  Проект  BG05M20P001-2.11-0001 „Подкрепа за успех”. След идентифициране пропуските на учениците в усвояване на учебното съдържание се сформираха следните групи за допълнителна работа :

- Допълнителна работа по български език и литература  с ученици  от 1 клас с ръководител г-жа Йовка Делчева;

- Допълнителна работа по математика с ученици  от 1 клас с ръководител г-жа Йовка Делчева;

- Допълнителна работа по български език и литература  с ученици  от 2 клас с ръководител г-жа Ваня Ангелова;

- Допълнителна работа по математика  с ученици  от 2 клас с ръководител г-жа Ваня Ангелова;

- Допълнителна работа по български език и литература  с ученици  от 3/4 клас с ръководител г-жа Светла Жекова;

- Допълнителна работа по математика  с ученици  от 3/4 клас с ръководител г-жа Светла Жекова;

- Допълнителна работа по български език и литература  с ученици  от 5 клас с ръководител г-жа Ивелина Ганчева;

- Допълнителна работа по математика  с ученици  от 5 клас с ръководител г-жа Татяна Станчева;

- Допълнителна работа по български език и литература с ученици  от 6 клас с ръководител г-жа Ивелина Ганчева;

- Допълнителна работа по математика  с ученици  от 6 клас с ръководител г-жа Татяна Станчева.

  Броят на учениците в група на ниво училище е средно 5, като в една група са включени не по-малко от 4 и не повече от 8 ученика.

За тази учебната 2018/2019 година  работата по проекта започна на 7 май 2019 г.

 Училището ни  се регистрира за участие в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – ФАЗА 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. По този проект са предвидени 140 млн. лв. за повишаване на мотивацията за учене на децата и за преодоляване на образователни дефицити. 

Предвижда се всички училища в страната да се включат в проекта, като планират до 85 часа за дейности по интереси и до 75 часа за преодоляване на образователни дефицити.

Всеки ученик може да се включи в до 3 дейности по интереси. 

Ръководството на нашето училище се допита до учениците за желаните извънкласни дейности, а учителите идентифицираха тези от тях, които имат нужда от допълнителна подкрепа. 
На сайта и на страницата ни във фейсбук ще ви запознаем с възможностите, които предлагат вече сформираните групи по интереси. 

През месец ноември 2016 година стартира и ФАЗА 2.      Повече за проекта може да прочетете и видите  ..... ТУК 

 


В началото на 2016 година след успешно приключване на проект

по НП "ИКТ В УЧИЛИЩЕ" компютърната зала в училището ни е с подновена техника на стойност 11040,00 лв, /3600,00 лв. собствено съфинансиране/ а именно:

 


-   BG 051РО001 – 3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”, който дава възможност за разширяване и усъвършенстване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти.

-  BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" по който през учебната 2013/2014 година в училището са сформирани 4 ПИГ.

Ролята и значението на проект ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” за ОУ „Отец Паисий” с. Зетьово

          Във всеки проект има идеи, които трябва да се реализират, за да бъде осъществен самият той и се постигнат целите му.

        През последните години голяма част от младите семейства заминаха за чужбина, оставяйки своите деца на родителите си. Една част от тях не са в състояние да подпомагат в учебната дейност внуците си и да ги контролират.Появи се необходимостта от възстановяването на т.нар. ,,занимални” в училище. Условията за въвеждане на целодневна органицазация бяха налице още от 2009г., когато в сградата на ОУ,,Отец Паисий” с.Зетьово бе оборудвана столова-разливна, в която се хранят  учениците.

         През учебната 2010/2011г.  се сформира една ПИГ в начален етап, а през  учебната 2011/2012г. още една група в прогимназиален етап.С въвеждането на проект  ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”  от м. февруари 2012 г. се сформира втора група в начален етап. За учебните 2012/2013 г. и 2013/2014 г. броят на ПИГ в училище е общо 4 групи: две в начален и две в прогимназиален етап на основно образование, а за учебната 2015/2016 година - общо 3 групи: две в начален етап на основното образование и една в прогимназиален.

    Учебната и възпитателната работа  е съобразената с индивидуалните способности и потребности на учениците.Разпределението на часовете отговаря на нормативните изисквания: часове за отдих и спорт - 2 учебни часа, самоподготовка - 2 учебни часа, и занимания по интереси - 2 учебни часа,

    Въвеждането на целодневната организация създава условия за  преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците  чрез:

- създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;

- създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;

     - повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

          Тази форма на организация на учебно-възпитателния процес  съдейства за приобщаване на учениците от начален етап към учебен труд, постоянство и самостоятелност.

 Учениците от ПИГ участват в училищни и обществени прояви: изработват табла,мартеници, различни изложби и празнични програми.Това е резултат от координираните действия между учителите и възпитателите и като изпълнение целите на проекта. За по- добрата му  реализация и информираност на обществото роля оказва и подкрепата на НЧ”Селски будилник-1906” с. Зетьово, като при необходимост предоставя читалищната база за организацията мероприятия.

           Чрез финансирането от проекта бяха направени значителни подобрения на материалната база:в 7 класни стаи  и столовата се постави ламиниран паркет,стаята за спорт се снабди с: тенис маса, мини футбол, шведска стена, баскетболни кошове, скамейки, дюшеци, a 2 класни стаи са с нови чинове и шкафове.

 Получени бяха различни видове настолни игри и материали за заниманията по интереси.

              Учители и възпитатели по етапно участват в обучения за приложение на въведената в училището целодневна форма на обучение.

              С цел популяризиране на проекта,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” предстои обявяване Ден на отворените врати през м.май.