Проекти

Category: Проекти
Published: Thursday, 14 September 2023

...............прочетете повече

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

 Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

 Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 Специфичните цели са:
- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
- Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

 Допустими дейности
• Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
• Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
• Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
• Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
• Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.
Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

 Индикатори за изпълнение:
- Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда - 140 000 броя;
- Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда - 37 718 броя;
- Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 - 477 718 броя.

Индикатори за резултат:
- Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние - 210 000 броя;
- Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници – 90 %;
-Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 - 20 000 броя.

-> УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА  

 -> ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УКАЗАНИЯТА

-> ЗАПОВЕД № 42 от 11.10.2021 Г. НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО


 

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

   Със Заповед  №РД09-1092/11.04.2019г. ОУ „Отец Паисий” с. Зетьово, общ. Чирпан е определено да работи по  Проект  BG05M20P001-2.11-0001 „Подкрепа за успех”. След идентифициране пропуските на учениците в усвояване на учебното съдържание се сформираха следните групи за допълнителна работа :

- Допълнителна работа по български език и литература  с ученици  от 1 клас с ръководител г-жа Йовка Делчева;

- Допълнителна работа по математика с ученици  от 1 клас с ръководител г-жа Йовка Делчева;

- Допълнителна работа по български език и литература  с ученици  от 2 клас с ръководител г-жа Ваня Ангелова;

- Допълнителна работа по математика  с ученици  от 2 клас с ръководител г-жа Ваня Ангелова;

- Допълнителна работа по български език и литература  с ученици  от 3/4 клас с ръководител г-жа Светла Жекова;

- Допълнителна работа по математика  с ученици  от 3/4 клас с ръководител г-жа Светла Жекова;

- Допълнителна работа по български език и литература  с ученици  от 5 клас с ръководител г-жа Ивелина Ганчева;

- Допълнителна работа по математика  с ученици  от 5 клас с ръководител г-жа Татяна Станчева;

- Допълнителна работа по български език и литература с ученици  от 6 клас с ръководител г-жа Ивелина Ганчева;

- Допълнителна работа по математика  с ученици  от 6 клас с ръководител г-жа Татяна Станчева.

  Броят на учениците в група на ниво училище е средно 5, като в една група са включени не по-малко от 4 и не повече от 8 ученика.

За тази учебната 2018/2019 година  работата по проекта започна на 7 май 2019 г.

 Училището ни  се регистрира за участие в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – ФАЗА 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. По този проект са предвидени 140 млн. лв. за повишаване на мотивацията за учене на децата и за преодоляване на образователни дефицити. 

Предвижда се всички училища в страната да се включат в проекта, като планират до 85 часа за дейности по интереси и до 75 часа за преодоляване на образователни дефицити.

Всеки ученик може да се включи в до 3 дейности по интереси. 

Ръководството на нашето училище се допита до учениците за желаните извънкласни дейности, а учителите идентифицираха тези от тях, които имат нужда от допълнителна подкрепа. 
На сайта и на страницата ни във фейсбук ще ви запознаем с възможностите, които предлагат вече сформираните групи по интереси. 

През месец ноември 2016 година стартира и ФАЗА 2.      Повече за проекта може да прочетете и видите  ..... ТУК 

 


В началото на 2016 година след успешно приключване на проект

по НП "ИКТ В УЧИЛИЩЕ" компютърната зала в училището ни е с подновена техника на стойност 11040,00 лв, /3600,00 лв. собствено съфинансиране/ а именно:

 


-   BG 051РО001 – 3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”, който дава възможност за разширяване и усъвършенстване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти.

-  BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" по който през учебната 2013/2014 година в училището са сформирани 4 ПИГ.

Ролята и значението на проект ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” за ОУ „Отец Паисий” с. Зетьово

          Във всеки проект има идеи, които трябва да се реализират, за да бъде осъществен самият той и се постигнат целите му.

        През последните години голяма част от младите семейства заминаха за чужбина, оставяйки своите деца на родителите си. Една част от тях не са в състояние да подпомагат в учебната дейност внуците си и да ги контролират.Появи се необходимостта от възстановяването на т.нар. ,,занимални” в училище. Условията за въвеждане на целодневна органицазация бяха налице още от 2009г., когато в сградата на ОУ,,Отец Паисий” с.Зетьово бе оборудвана столова-разливна, в която се хранят  учениците.

         През учебната 2010/2011г.  се сформира една ПИГ в начален етап, а през  учебната 2011/2012г. още една група в прогимназиален етап.С въвеждането на проект  ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”  от м. февруари 2012 г. се сформира втора група в начален етап. За учебните 2012/2013 г. и 2013/2014 г. броят на ПИГ в училище е общо 4 групи: две в начален и две в прогимназиален етап на основно образование, а за учебната 2015/2016 година - общо 3 групи: две в начален етап на основното образование и една в прогимназиален.

    Учебната и възпитателната работа  е съобразената с индивидуалните способности и потребности на учениците.Разпределението на часовете отговаря на нормативните изисквания: часове за отдих и спорт - 2 учебни часа, самоподготовка - 2 учебни часа, и занимания по интереси - 2 учебни часа,

    Въвеждането на целодневната организация създава условия за  преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците  чрез:

- създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;

- създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;

     - повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

          Тази форма на организация на учебно-възпитателния процес  съдейства за приобщаване на учениците от начален етап към учебен труд, постоянство и самостоятелност.

 Учениците от ПИГ участват в училищни и обществени прояви: изработват табла,мартеници, различни изложби и празнични програми.Това е резултат от координираните действия между учителите и възпитателите и като изпълнение целите на проекта. За по- добрата му  реализация и информираност на обществото роля оказва и подкрепата на НЧ”Селски будилник-1906” с. Зетьово, като при необходимост предоставя читалищната база за организацията мероприятия.

           Чрез финансирането от проекта бяха направени значителни подобрения на материалната база:в 7 класни стаи  и столовата се постави ламиниран паркет,стаята за спорт се снабди с: тенис маса, мини футбол, шведска стена, баскетболни кошове, скамейки, дюшеци, a 2 класни стаи са с нови чинове и шкафове.

 Получени бяха различни видове настолни игри и материали за заниманията по интереси.

              Учители и възпитатели по етапно участват в обучения за приложение на въведената в училището целодневна форма на обучение.

              С цел популяризиране на проекта,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” предстои обявяване Ден на отворените врати през м.май.